EGE ÜNİVERSİTESİ

Kurul İşleri Şube Müdürlüğü

Üst Kurullar

 

SENATO

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. maddesine göre kurulan ve görev yapan Senato, Üniversitenin akademik üst karar organıdır. Başkanlığını Rektörün yaptığı Senato; Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Fakültelerden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşmaktadır. Üniversite Genel Sekreteri toplantılara raportör olarak katılmaktadır.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğünde senatoyu toplantıya çağırır. Senato Kanunla verilen görevleri yapmaktadır.

 

Senato Üyeleri

 

 

YÖNETİM KURULU

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 15. maddesine göre kurulan ve görev yapan Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organdır. Başkanlığını Rektörün yaptığı yönetim kurulu Fakülte Dekanlarından, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından seçilen üç profesörden oluşmaktadır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilmektedir. Üniversite Genel Sekreteri toplantılara raportör olarak katılmaktadır. Rektör gerekli gördüğünde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu kanunla verilen görevleri yapmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri