EÜ Komisyonları

38 ve 40/B Maddeleri Uyarınca Yapılacak Görevlendirmeleri İnceleme Komisyonu

           

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 38 ve 40/b maddeleri ile ilgili olarak yapılan görevlendirme taleplerini inceleyerek, rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmakla görevli Hazırlık Komisyonu 01.02.2011 gün ve 3/14 sayılı Yönetim Kurulunda oluşturulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Cengiz METİN (Başkan)

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Esra BALOĞLU

 

50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçişlerle İlgili İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlilerinin, 33/a maddesi kapsamına geçişleriyle ilgili, birimlerden gelen tekliflerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana gelen teklif dosyalarını incelemekte ve rapor hazırlamaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Cengiz METİN (Başkan)

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Atilla SİLKÜ

 

 

 

Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar göz önünde bulundurularak bu hesaplamaları yapmak, kontrol etmek ve ilgili birimlere bildirmek amacıyla 29.12.2015 tarihli ve 37/1 sayılı Senato Kararıyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Bekir Muzaffer ÇOLAKOĞLU

Prof.Dr. Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN

Prof.Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

Prof.Dr. Melih Ertan ÇINAR

Prof.Dr. Metin EKİCİ

Prof.Dr. Nalan KABAY

Prof.Dr. Oğuz Reşat SİPAHİ

Prof.Dr. Suna TİMUR

Prof.Dr. Eşref ABAY

Doç.Dr. Gülsen ÜNVER

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversitelerce finanse edilecek bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğine göre oluşturulmuş komisyondur.

İlgili yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Üniversitemiz Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan yedi öğretim üyesinden oluşan komisyon görev yapmaktadır. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilmektedir. Komisyon ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen görevleri yapmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Şebnem TAVMAN

Prof.Dr. Mustafa MUTLUER

Prof.Dr. Varol PABUÇCUOĞLU

Prof.Dr. Nazan ERSİN

Prof.Dr. Tuncay GÖKSEL

Prof.Dr. Suna TİMUR

Prof.Dr. Ersin Oğuz KOYLU

Prof.Dr. Arzum ERDEM GÜRSAN

 

Bologna Bilgi Paketi Güncelleme Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

"Ege Üniversitesi Bilgi Paketi" lisans programlarına ait tanıtım ve ders güncellemelerinin hazırlıklarını eş güdüm halinde gerçekleştirmek üzere 21.07.2017 tarihli ve 186296 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Nefise Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Fazilet Nezahat ALAYUNT

            Prof.Dr. Hülya ATIL

            Prof.Dr. Işıl AKTUĞLU

Prof.Dr. Nilay BÜMEN

Prof.Dr. Sibel GÖKSEL

Prof.Dr. Cumhur TANRIVER

Prof.Dr. Figen ZİHNİOĞLU

Doç.Dr. Fatma ORGUN

            Yrd.Doç.Dr. Gülin ERSÖZ

            Yrd.Doç.Dr. Elif TUNALI ÇALIŞKAN

 

Burs Dağıtım Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Komisyon; çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından başarılı öğrencilerimize verilen burs ve kredilerin sürekliliğini sağlamak, uygunluğunu denetlemek ve dağıtımıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Rektörlük Makamının 05.03.2009 tarih ve 57 sayılı oluruyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. N.Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Serhat BOR

Doç.Dr. Gözde ELGİN CEBE

Zafer GÜCİN

Bülent DOĞAN

 

Eğitim Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Eğitim ve öğretimle ilgili olarak Senatoda görüşülecek konular hakkında, görüş hazırlayarak Senatoya yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Senato alt komisyonudur.    

Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen eğitim ve öğretimden sorumlu bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Eğitim Fakültesi Dekanı, eğitimle ilgili Enstitü Müdürleri, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul temsilcilerinden oluşmaktadır. Komisyonun raportörlüğünü üniversite genel sekreteri yapmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri

Prof.Dr. N.Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Şebnem TAVMAN

Prof.Dr. Mustafa MUTLUER

Prof.Dr. Varol PABUÇÇUOĞLU

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Hülya YILMAZ

Prof.Dr. Güven ÖZDEMİR

Prof.Dr. Halil İbrahim DURAK

Prof.Dr. Metin EKİCİ

 

Kalite Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversitemizde iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca, 26.04.2016 tarih ve 11/7 sayılı Senato kararıyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Hatice Beril DEDEOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Cengiz METİN

Prof.Dr. Asiye Özlem ÖNDER

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Esin ÇEBER TURFAN

Prof.Dr. Hülya YILMAZ

Prof.Dr. Nilay BÜMEN

Prof.Dr. Zeki TOPÇU

Prof.Dr. Halil İbrahim DURAK

Prof.Dr. Sibel GÖKSEL

Prof.Dr. Tuncay GÖKSEL

Prof.Dr. Harun YALÇIN

Prof.Dr. Mehmet Metin ARTUKOĞLU

Prof.Dr. Fulya TURANTAŞ

Prof.Dr. Mehmet Varol PABUÇÇUOĞLU

Prof.Dr. Şebnem TAVMAN

Prof.Dr. Fazilet VARDAR

Prof.Dr. Ercüment KARASULU

Prof.Dr. Eser SÖZMEN

Prof.Dr. Hatice ŞAHİN

Doç.Dr. Serdal TEMEL

Doç.Dr. Tuncay ÖĞRETMEN

Doç.Dr. Burak ÇAPRAZ

Doç.Dr. Dilek DEMİRHAN

Doç.Dr. Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ

Doç.Dr. Savaş İZZETOĞLU

Doç.Dr. Sıtkı Bahadır TUTU

Yrd.Doç.Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ

Zafer GÜCİN

Muhittin SEZGİN

Ayşegül Yosun KİLİT

Şiyar TAN

Ender USLU

Hasibe ÇELEN

Gülten ACIR

Sinem ÇINARLI

Mehmet TOK

 

Konut Tahsis Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

29.05.2015 tarihli Rektörlük oluruyla yenilenen konut tahsis komisyonu; Ege Üniversitesi konutlarının kurum personeline tahsis şekli, oturma süresi, tahliye, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait hususları düzenlemek üzere hazırlanan “Ege Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi”ne göre oluşturulmuştur.

Komisyon, Rektör tarafından belirlenen bir Rektör Yardımcısı başkanlığında toplam üç üyeden oluşmakta ve konutların tahsisi ile dağıtımında görev yapmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

            Prof.Dr. Cengiz METİN (Başkan)

Prof.Dr. Hayriye ELBİ

Zafer GÜCİN

 

Mevzuat Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Senatoda görüşülecek mevzuatla ilgili konular hakkında, görüş hazırlayarak Senatoya yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Senato alt komisyonudur.

Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Senato tarafından seçilen dört öğretim üyesinden oluşmaktadır. Komisyonun raportörlüğünü üniversite genel sekreteri yapmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri

            Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Mustafa BOLCA

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Rengin ELTEM

Prof.Dr. Metin EKİCİ

Prof.Dr. Bilgin ARDA

Av. Reyhan DEMİR

 

Protokol İnceleme Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

Üniversitemizin birimlerinin dış kurumlarla sanayi, AR-GE, eğitim vb. alanlarda yürüttüğü protokol ve sözleşmelerin taraflarca imzalanmadan önce hukuki ve mali yönden incelenmesinin sağlanması amacıyla 2008 yılının Ekim ayında bir rektör yardımcısının başkanlığında faaliyet göstermek üzere Rektörlük bünyesinde “Protokol İnceleme Komisyonu” kurulmuştur. 

Başlangıçta Üniversitenin taraf olduğu tüm protokol ve sözleşmeleri inceleyip imzalanma aşamasına getiren komisyon, 2013 yılının Ağustos ayından itibaren yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda araştırma-geliştirme, eğitim, inovasyon vb. konularda sanayi ile yürütülecek tüm protokoller/sözleşmeler Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine devredilmiştir. Protokol İnceleme Komisyonu ise kurumsal işbirlikleri, iyi niyet anlaşmaları, kurumsal indirim sözleşmeleri, kültür-sanat etkinlik sponsorlukları vb. konularda çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU (Başkan)

Ayşegül Yosun KİLİT

            Av. Derya DEMİRTAŞ BERK

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

25.08.2009 tarihli ve 20/17 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuştur. Komisyon, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa dayanılarak hazırlanmış bulunan “Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere oluşturulmuş ilk başvuru yeridir. Komisyondan çıkan kararlar, Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU

Prof.Dr. Fazilet VARDAR

Prof.Dr. Ersin Oğuz KOYLU

Prof.Dr. Figen ERTEKİN

 

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışında görevlendirilecek araştırma görevlilerinin durumlarını incelemek ve yurtdışı görev süresi uzatılacak araştırma görevlileri hakkında rapor düzenlemek amacıyla 29.06.1999 tarihli ve 9/4 sayılı Senato kararıyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Süheyda ATALAY

Prof.Dr. Asiye Özlem ÖNDER

Prof.Dr. Şebnem TAVMAN

Prof.Dr. Mustafa MUTLUER

Prof.Dr. Mehmet Varol PABUÇÇUOĞLU

 

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Eğitim ve Sosyal Bilimler alanında)

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde Eğitim ve Sosyal Bilimler alanında çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının dosyalarını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2005 tarihli ve 6912 sayılı yazısı uyarınca incelemek ve değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulunun 02.12.2008 tarihli ve 25/9 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Hülya YILMAZ

Prof.Dr. Dilek TAKIMCI

Prof.Dr. Asiye Özlem ÖNDER

 

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Fen ve Mühendislik Bililimleri alanında)

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının dosyalarını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2005 tarihli ve 6912 sayılı yazısı uyarınca incelemek ve değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulunun 02.12.2008 tarihli ve 25/9 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Gülden OVA

Prof.Dr. Hatice PARLAK

Doç.Dr. Alev UZTAN

 

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Sağlık Bilimler alanında)

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Üniversitemizde Sağlık Bilimleri alanında çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının dosyalarını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2005 tarihli ve 6912 sayılı yazısı uyarınca incelemek ve değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulunun 02.12.2008 tarihli ve 25/9 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU

Prof.Dr. Sevtap GÜNBAY

Prof.Dr. Esin ÇEBER TURFAN

 

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Yabancı Diller alanında)

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde Yabancı Diller alanında çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının dosyalarını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2005 tarihli ve 6912 sayılı yazısı uyarınca incelemek ve değerlendirmek üzere 08.07.2013 tarihli ve 9826 sayılı Rektörlük oluruyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Faruk YÜCEL

Prof.Dr. Dilek DİRENÇ

Prof.Dr. Nergis DAŞ

 

Yayın Komisyonu

 

Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri:

 

2547 Sayılı Kanun çerçevesinde 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” ile “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla ilgili Yönetmelik” hükümlerine göre oluşturulan ve görev yapan komisyondur.

Komisyon, Ege Üniversitesi yayınlarına bir standart getirilmesi amacıyla basılmaya hazır olarak gelen eserleri inceleyerek; nitelik ve eğitim-öğretim gereksinimleri açısından yayıma uygun olup olmadığı, basılma sırası, baskı adeti, maliyet ve satış fiyatları ile telif hakları konularında karar vermektedir.

 

Komisyon Üyeleri

Prof.Dr. Makbule AŞIKOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Eşref ABAY

Prof.Dr. Nefise Aysun PABUÇÇUOĞLU